sdfsjfbj

Sahil
Singh

Himanshu
Rathore

sdfsjfbj

Abhyuday
Chouhan

7700901981

Sachit
Shanbhag

9967235914
sdfsjfbj

Akshat
Johri

9892897448

Vibhav
Bhargava

9827323969
sdfsjfbj

Sahil
Dixit

8433834838

Pratik
Phule

7038560585
sdfsjfbj

Paras
Jain

7700901992

Ansh
Shah

9664742683
sdfsjfbj

Naman
Agrawal

7700906731
sdfsjfbj

Prafull
Gupta

7985743808

Prateek
Mohanani

7045409458
sdfsjfbj

Muztaba
Ali

7980868943

Adamya
Gupta

7700901981
sdfsjfbj

Siddarth
Maniar

7045524155

Shreshth
Geevith

7506191721
sdfsjfbj

Waqas
Ahmad

8875713858

Bhuvanesh
Gupta

8949802814
sdfsjfbj

Vaibhav
Shinde

7030530275

Kushal
Verma

9082401361
sdfsjfbj

Manjeet
Singh

7568387238

Abhinav
Kumar

8299544527

Om
Jaiswal

7400400933

Overall Coordinators

Marketing

Exhibitions

Technoholix

Ozone

Robowars

Competitions

Media & Publicity

Hospitality and F&B

Infrastructure

Web & Creatives

Lectures